DApp

انتشار اولین اپلیکشن بلاکچینی توسط دولت چین و ادامه فشار فنی

اولین اپلیکشن بلاکچین توسط دولت چین منتشر شد. با این حال هنوز فشارهای فنی ادامه دارد.